Įstatai

Tautos prisikėlimo partijos įstatai

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS.
  1. Tautos prisikėlimo partija (sutrumpintai TPP) yra politinė partija, jungianti laisvos ir demokratinės visuomenės idėjas pripažįstančius Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius Lietuvoje įgyvendinti demokratiją, laisvę, teisingumą ir tautiškumą.
  2. Tautos prisikėlimo partija (toliau – TPP arba partija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra politinė partija, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymą bei šiuos Įstatus.
  3. TPP buveinė yra Pranciškonų 4a – 10, Vilnius, Lietuva.
  4. TPP savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais Įstatais bei savo Programa.
  5. TPP veiklos laikotarpis nėra ribojamas.
 1. PARTIJOS Veiklos tikslai.
  1. Pagrindinis TPP tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.
  2. Kiti TPP veiklos tikslai:
   1. puoselėti demokratiją, žmogaus teisių ir laisvių apsaugą;
   2. skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi Lietuvoje;
   3. vykdyti sąžiningą ir moralią politiką;
   4. siekti lygių galimybių Lietuvos piliečiams;
   5. puoselėti tradicines šeimos vertybes ir tautiškumą.
  3. TPP savo tikslus įgyvendina vykdydama patvirtintą programą ir laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų bei šių Įstatų.
  4. TPP savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
   1. laisvanoriškumo – į TPP Lietuvos piliečiai įstoja ir išstoja laisva valia;
   2. sąžinės laisvės – į TPP gali stoti įvairių įsitikinimų bei tikėjimų žmonės, gerbiantys bendražmogiškuosius principus ir vertybes;
   3. demokratijos – TPP sprendimai priimami demokratiškai, kolegialiai, grindžiami daugumos nuomone;
   4. skaidrumo – TPP veikla skaidri tiek jos nariams, tiek ir visai visuomenei.
  5. Tarptautinėje veikloje TPP dalyvauja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei tarptautinės teisės aktais.
 1. PARTIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS.
  1. Partijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, nepriklausantys kitoms politinėms partijoms, pripažįstantys TPP programą bei Įstatus.
  2. Partijos nario teisės:
  3. rinkti ir būti išrinktam į partijos valdymo organus;
  4. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl partijos Programos ir Įstatų;
  5. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl partijos veiklos;
  6. gauti informaciją apie partijos veiklą;
  7. siūlyti partijos kandidatus ir būti iškeltam kandidatu į valstybės ar savivaldybės valdžios, valdymo ir viešojo administravimo institucijas;
  8. dalyvauti partijos teritorinių skyrių susirinkimuose, kituose narių susirinkimuose, atviruose partijos Tarybos posėdžiuose;
  9. partijos viduje burtis į socialinio, profesinio ar kitokio pobūdžio klubus ar būrelius;
  10. sustabdyti narystę partijoje;
  11. išstoti iš partijos.
  12. Partijos nario pareigos:
  13. aktyviai dalyvauti partijos veikloje;
  14. laikytis partijos Programos, Įstatų;
  15. vykdyti partijos organų nutarimus.
  16. Asmuo, norintis tapti partijos nariu (toliau – kandidatas), privalo užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą, kurią pasirašo ir ne mažiau nei du jį rekomenduojantys partijos nariai. Kandidatas prašymą-anketą pateikia partijos teritoriniam skyriui (toliau – skyrius) pagal savo gyvenamąją vietą. Tuo atveju, jeigu kandidato gyvenamojoje vietoje partijos teritorinis skyrius neveikia, prašymas pateikiamas artimiausiam kandidato pasirinktam skyriui. Prašymo-anketos formą pirmajame savo posėdyje tvirtina partijos Taryba.
  17. Sprendimas dėl asmens priėmimo į partiją priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po prašymo gavimo. Sprendimą dėl priėmimo į partiją priima regioninio skyriaus taryba. Kandidato į partijos narius dalyvavimas skyriaus tarybos posėdyje privalomas. Skyriaus tarybos sprendimas dėl kandidato į partijos narius priimamas paprasta balsų dauguma. Skyriaus tarybos sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Apie priimtą teigiamą sprendimą kandidatas informuojamas asmeniškai ir jam įteikiamas partijos nario pažymėjimas. Partijos narių apskaitos tvarką ir partijos nario pažymėjimo formą tvirtina partijos Taryba.
  18. Narys išstoja iš partijos arba sustabdo savo narystę partijoje teritoriniam TPP skyriui pateikdamas raštišką prašymą ir partijos nario pažymėjimą. Laikoma, kad nuo prašymo įregistravimo TPP skyriuje momento asmuo yra išstojęs iš partijos arba sustabdęs joje savo narystę.
  19. Narys gali būti pašalintas iš partijos už Programos ir/ar Įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą. Sprendimą dėl partijos nario pašalinimo priima teritorinio skyriaus taryba arba partijos Taryba. Atitinkamas partijos organas, priimdamas spredimą dėl partijos nario pašalinimo, kviečia šalinamą partijos narį į posėdį. Jeigu šalinamas partijos narys yra informuotas apie tai, bet posėdyje nedalyvauja, sprendimas priimamas tokiam nariui nedalyvaujant ir apie tai jis yra informuojamas raštu. Teritorinio skyriaus sprendimas pašalinti partijos narį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo pašalintam nariui gali būti skundžiamas TPP Tarybai. Tarybos sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neskundžiamas.
  20. Partijos Pirmininkas iš partijos gali būti pašalintas tik partijos Suvažiavimo nutarimu, kuris yra galutinis ir neskundžiamas.
  21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatytais atvejais šiuose įstatymuose nurodyti asmenys negali būti TPP nariais arba turi sustabdyti narystę TPP (pvz., kai partijos narys išrenkamas į tokias valstybės pareigas, kurios nesuderinamos su naryste partijoje, ir pan.)
 1. PARTIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA.
  1. Partijos struktūriniai padaliniai yra jos teritoriniai skyriai.
  2. Teritoriniais skyriai yra kuriami partijos Tarybos sprendimu. Skyriai yra kuriami teritoriniu principu savivaldybių teritorijose. Skyriai yra registruojami partijos Taryboje. Partijos Taryba, registruodama skyrių, nustato jo veiklos ribas ir tvirtina jo statutą. Skyrius yra steigiamas, jeigu jame yra daugiau nei dešimt partijos narių.
  3. Skyriaus organai yra: skyriaus visuotinis narių susirinkimas, taryba ir pirmininkas.
  4. Skyriaus visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias skyriaus valdymo organas. Skyriaus narių susirinkimai yra šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Skyriaus pirmininkas privalo sušaukti neeilinį susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 skyriaus narių. Neeilinį susirinkimą skyriaus pirmininkas privalo sušaukti ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų po prašymo dėl sušaukimo įregistravimo skyriuje.
  5. Susirinkimo iniciatoriai, pateikdami skyriaus pirmininkui prašymą sušaukti neeilinį susirinkimą, privalo pateikti ir tokio susirinkimo darbotvarkės projektą. Skyriaus susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė skyriaus narių. Susirinkimo sprendimai priimami jame dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  6. Skyriaus visuotinis narių susirinkimas:
   1. renka ir atšaukia narius į skyriaus tarybą;
   2. svarsto skyriaus tarybos ataskaitą;
   3. svarsto skyriaus pirmininko ataskaitą;
   4. teikia partijos Tarybai siūlymus dėl koalicijų, bendrų sąrašų su kitomis partijomis sudarymo;
   5. teikia siūlymus partijos Tarybai dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius sąrašo sudarymo bei dėl kandidatų vienmandatėse rinkimų apygardose iškėlimo;
   6. renka atstovus į partijos Suvažiavimą;
   7. nagrinėja kitus klausimus, kuriuos paveda išnagrinėti partijos Taryba.
  7. Skyriaus tarybą sudaro skyriaus pirmininkas ir ne mažiau kaip keturi skyriaus susirinkimo išrinkti nariai. Tikslų kiekvieno skyriaus tarybos narių skaičių nustato partijos Taryba.
  8. Skyriaus taryba:
   1. svarsto visus politinius klausimus pagal savo kompetenciją;
   2. priima ir šalina narius;
   3. sudaro kandidatų sąrašus į vietos savivaldybių tarybų rinkimus ir teikia juos tvirtinti partijos Tarybai.
  9. Kilus ginčui skyriuje, skyriaus taryba gali perduoti jį spręsti partijos Tarybai.
  10. Skyriui vadovauja skyriaus pirmininkas. Skyriaus pirmininkas partijos Pirmininko teikimu yra skiriamas partijos Taryboje. Skyriaus pirmininkas iš pareigų gali būti atšauktas arba jo įgaliojimai sustabdyti Tarybos nutarimu. Atšaukus iš pareigų skyriaus pirmininką ar sustabdžius jo įgaliojimus, partijos Taryba paskiria kitą partijos narį laikinai eiti skyriaus pirmininko pareigas, kol nustatyta tvarka bus paskirtas naujas skyriaus pirmininkas. Skyriaus pirmininko kadencijų skaičius nėra ribojamas.
  11. Skyriaus pirmininkas tvarko jam patikėtą turtą skyriaus statuto nustatyta tvarka.
  12. Skyriaus valdymo organų finansinę ir ūkinę veiklą prižiūri partijos Kontrolės komisija.
  13. Partijos Taryba gali sustabdyti skyriaus veiklą, jei pažeidžiami Įstatai, nevykdoma partijos Programa ar partijos organų sprendimai.
  14. Teritoriniai skyriai gali būti likviduojami partijos Tarybos sprendimu arba skyriaus visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
  15. Partija taip pat gali steigti filialus, atstovybes ir kitus struktūrinius padalinius. Partijos skyriai, filialai, atstovybės ir kiti struktūriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys. Politinės partijos filialai ir atstovybės yra steigiami partijos Tarybos sprendimu ir veikia pagal partijos Tarybos patvirtintus nuostatus.

PARTIJOS VALDYMO ORGANAI.

 1. TPP valdymo organai yra partijos Suvažiavimas, partijos Taryba ir partijos Pirmininkas.
 2. Partijos Suvažiavimas yra aukščiausias partijos valdymo organas, kuris:
  1. tvir­tin­a Su­važia­vi­mo darbotvarkę, renka posėdžių vedėjus, Suvažiavimo sek­re­to­riatą, balsų skaičia­vi­mo ko­mi­si­ją;
  2. priima ir/ar keičia partijos Įstatus;
  3. tvirtina ir/ar keičia partijos Programą;
  4. renka ir/ar atšaukia partijos Tarybos narius;
  5. renka ir/ar atšaukia partijos Pirmininką;
  6. šalina iš partijos partijos Pirmininką;
  7. ¾ balsų dauguma priima sprendimus dėl partijos reorganizavimo, likvidavimo ar jungimosi su kitomis politinėmis partijomis;
  8. priima sprendimą dėl partijos pavadinimo keitimo;
  9. išklauso ir įvertina partijos Tarybos ir partijos Pirmininko ataskaitas;
  10. turi teisę panaikinti ar pakeisti kitų partijos valdymo organų sprendimus;
  11. šiuose Įstatuose numatytais atvejais sprendžia kitus partijos veiklos klausimus bei klausimus, kurie nepriskirti kitiems partijos valdymo organams.
 3. Suvažiavimas yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 4 (ketverius) metus. Suvažiavimą šaukia partijos Taryba. Už suvažiavimo sušaukimą ir kitus organizacinius darbus yra atsakinga partijos Taryba.
 4. Neeilinio partijos Suvažiavimo šaukimo iniciatyvos teisę turi 2/3 visų partijos narių, ¾ partijos Tarybos narių arba partijos Pirmininkas. Suvažiavimo sušaukimo iniciatoriai kartu su raštišku prašymu sušaukti neeilinį suvažiavimą partijos Tarybai privalo pateikti ir Suvažiavimo darbotvarkės projektą. Neeilinis partijos Suvažiavimas turi būti sušauktas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo.
 5. Pranešimai apie rengiamą Suvažiavimą ir išankstinę darbotvarkę yra išsiunčiami visiems teritoriniams partijos skyriams ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Suvažiavimo. Skyriai apie tai informuoja visus jų įskaitoje esančius partijos narius.
 6. Suvažiavimą sudaro partijos skyrių narių susirinkimuose išrinkti atstovai (toliau – suvažiavimo dalyviai). Suvažiavimo dalyvių kvotą, atsižvelgdama į partijos narių skaičių, nustato partijos Taryba. Suvažiavimo dalyvis turi vieną balsą.
 7. Suvažiavimo dalyviai taip pat yra partijos Tarybos nariai ir partijos Pirmininkas.
 8. Suvažiavimo sprendimai yra priimami atviru balsavimu paprasta Suvažiavimo dalyvių balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai priimant sprendimus reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Suvažiavimo dalyvių balsams pasiskirsčius vienodai, lemia partijos Pirmininko balsas.
 9. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų deleguotų suvažiavimo dalyvių. Suvažiavimo sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nenumato kitaip.
 10. Kiekvienas partijos narys turi teisę su partijos Suvažiavime priimtais nutarimais susipažinti partijos teritoriniame skyriuje.
 11. Partijos taryba – yra kolegialus partijos valdymo organas, kurį sudaro aštuoni nariai. Partijos Tarybos nariai yra renkami partijos Suvažiavime 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Partijos Taryba yra aukščiausias partijos organas, veikiantis tarp partijos Suvažiavimų.
 12. Partijos Taryba:
  1. įgyvendina partijos Programą, vykdo partijos Suvažiavimo nutarimus;
  2. organizuoja partijos veiklą tarp Suvažiavimų;
  3. šaukia partijos Suvažiavimus;
  4. tvirtina Suvažiavimo darbotvarkės projektą;
  5. teikia Suvažiavimui Tarybos veiklos ataskaitas;
  6. koordinuoja partijos teritorinių skyrių veiklą;
  7. tvirtina partijos Pirmininko veiklos reglamentą;
  8. partijos Pirmininko teikimu skiria partijos iždininką;
  9. tvirtina metinę partijos iždininko ataskaitą;
  10. tvirtina partijos narių atstovavimo Suvažiavime normą;
  11. pristato Partijos kandidatus į Lietuvos Respublikos Prezidentus ar priima sprendimą dėl partijos paramos jau iškeltiems kandidatams;
  12. tvirtina partijos kandidatų į Europos Parlamento narius bei Lietuvos Respublikos Seimo narius sąrašus ir kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėse rinkimų apygardose;
  13. tvirtina teritorinio skyriaus pasiūlytų partijos kandidatų į vietos savivaldybių tarybas sąrašus;
  14. sudaro koalicijas, bendrus rinkimų sąrašus su kitomis partijomis, tvirtina koalicijos sutartis;
  15. tvirtina visų lygių rinkimų programas;
  16. tvirtina partijos biudžetą bei pajamų ir išlaidų ataskaitas;
  17. disponuoja partijos lėšomis ir turtu, rengia ir tvirtina partijos lėšų ir turto disponavimo tvarką;
  18. tvirtina partijos nario pažymėjimo pavyzdį;
  19. steigia ir registruoja teritorinius partijos skyrius;
  20. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą juridinio asmens dalyviams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės juridinio asmens veiklai, juridinio asmens veiklos organizavimą, juridinio asmens dalyvių apskaitą, veiksmus, nurodytus Civilinio kodekso 2.4 straipsnio 3 dalyje, jei kitaip nenumatyta Politinių partijų įstatyme ar partijos Įstatuose, sprendžia kitus partijos veiklos klausimus, kurių negali spręsti kiti partijos organai.
  21. partijos Pirmininko teikimu iš savo tarpo tvirtina partijos Pirmininko pavaduotoją;
  22. tvirtina teritorinių skyrių pirmininkus;
  23. tvirtina rinkimų štabo vadovą;
  24. tvirtina partijos etatinių pareigybių skaičių ir nustato jų apmokėjimo tvarką;
  25. tvirtina etatinių partijos darbuotojų pareigybinius nuostatus;
  26. sprendžia ginčus dėl partijos nario pašalinimo iš partijos;
  27. sustabdo ar sugrąžina skyriaus pirmininko įgaliojimus, skiria laikinai einantį skyriaus pirmininko pareigas;
  28. atlieka kitas šiuose Įstatuose numatytas arba partijos Suvažiavimo deleguotas funkcijas.
 13. Partijos tarybą sudaro partijos Pirmininkas ir partijos Suvažiavime išrinkti septyni tarybos nariai. Tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja partijos Pirmininkas.
 14. Tarybos nario įgaliojimai pasibaigia, kai baigėsi laikas, kuriam jis buvo išrinktas.
 15. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai jis:
  1. neteka ar sustabdo narystę partijoje;
  2. atsistatydina iš pareigų;
  3. yra pašalinamas iš pareigų;