Programa

Tautos Prisikėlimo partijos programa (švari politika Lietuvai)

Mūsų partijos tikslas – pilnutinė demokratija.

Visur ir visada sieksime, kad būtų įgyvendinta Lietuvos Konstitucijos nuostata: suverenitetas priklauso tautai.

Tik būdama politiškai aktyvi tauta gali bręsti ir ugdyti save. Mes sieksime būti tokio ilgalaikio tautos prisikėlimo instrumentas.

Mes įsipareigojame aukščiau visko kelti bendrąjį visuomenės gėrį ir solidariai derinti įvairių grupių interesus.

Savo politinę veiklą grindžiame skaidrumo, atsakomybės ir subsidiarumo principais.

Įsipareigojame saugoti Nepriklausomybę, lietuvių kalbą, tautinę santarvę ir prigimtines žmogaus teises, kurti atvirą, teisingą, darnią pilietinę visuomenę ir teisinę Valstybę.

Didžiausia visuomenės gyvenimo vertybė yra pats žmogus. Jis yra mūsų politikos tikslas, o ne priemonė kokiems nors kitiems tikslams siekti.

Demokratinę visuomenę sukurti gali tik orūs, laisvi, išsilavinę ir atsakingi piliečiai.

Pilietinis ugdymas – svarbus mūsų partijos uždavinys.

Mes įsipareigojame derinti visuomeninius ir darbo santykius solidarumo, gerovės ir humanizmo principų pagrindu.

Mes esame už atnaujintą moralų kapitalizmą ir už socialinę laisvąją rinką.

Kurdami liberaliąją demokratiją pasisakome už vidurio kelią, kuris jungia plačiausius visuomenės sluoksnius, solidariai derina laisvę ir lygybę.

Mes pasisakome už Europos Sąjungą kaip laisvų tautų bendriją, kur visos valstybės yra lygiavertės.

Esame už pilnutinės demokratijos sklaidą visame pasaulyje.

Užsienyje gyvenantys lietuviai taip pat yra mūsų tautos dalis ir mes įsipareigojame jais rūpintis.

Tepadeda mums Dievas, žvaigždės danguje ir moralinis imperatyvas mūsų širdyse.

I. Valstybė ir demokratija

1. Valstybė, kuriai svarbus kiekvienas žmogus

TPP savo veikloje pabrėžia pagarbą žmogaus orumui. Priimdama sprendimus, TPP sieks aukščiausio gėrio ne visuomenei kaip visumai, o kiekvienam jos nariui individualiai, nes kiekvienas yra unikalus ir svarbus valstybei. Kartu TPP akcentuoja, kad žmogaus laisvė ir atsakomybė yra neatskiriama, o žmogus, priimdamas sprendimus, yra atsakingas ne tik sau, bet ir visuomenei.

2. Skaidri politika, įstatymų ir visuomenės interesų viršenybė

TPP sieks, kad pareigūnai neišvengtų atsakomybės už neteisėtą veiklą, etikos pažeidimus ir prastą savo pareigų atlikimą. Skatiname politinio proceso skaidrumą, įskaitant ir tai, kad partijos, kurių veikla finansuojama pažeidžiant įstatymus arba nuslepiami finansavimo šaltiniai, negautų jokios valstybės paramos. Siekiame, kad išnyktų neskaidri partijų priklausomybė nuo rėmėjų, kad verslo santykiai su viešosios valdžios institucijomis būtų skaidrūs. Užtikrinsime valstybės užsakymų ir viešųjų pirkimų skaidrumą. Sieksime įvesti visuotinį pajamų ir turto deklaravimą. Ryžtingai kovosime, kad buvimas politikoje ar valstybės tarnyboje nebūtų nepagrįsto pasipelnymo šaltinis. Probleminius klausimus spręsime, aktyviai bendradarbiaudami su visomis visuomenės grupėmis.

Pažadame, jog priėmę klaidingus sprendimus, tai pripažinsime, prisiimsime atsakomybę ir sieksime kuo greitesnio klaidų ištaisymo.

II. Valstybė ir ūkis

1. Pilietinė demokratija

TPP įsitikinusi, kad veiksminga pilietinė demokratija – tai socialinės rinkos ekonomikos įgyvendinimas. Socialinė rinkos ekonomika remiasi atskiru žmogumi kaip Dievo kūriniu, kurio vertingumas yra neįkainojamas; ji laiduoja tokią tvarką, kurioje laisvė, solidarumas ir teisingumas derinami tarpusavyje, papildydami vienas kitą. Todėl TPP atmeta bet kokias socialistines ar kitokias kolektyvizmo atmainas. TPP atmeta ir laukinį kapitalizmą, kuris akcentuoja tik rinkos prioritetus, bet nesprendžia nuolat iškylančių socialinių problemų.
TPP mano, kad socialinė rinkos ekonomika yra daugiau nei ekonominė sistema. Ji yra visuomenės modelis, kuriame gali pasireikšti daugelio žmonių kūrybinės galios. Todėl toks modelis kartu yra laisvosios demokratijos ekonominė-socialinė tvarka: jos veikimas remiasi tuo, kad laisvė ir atsakomybė, konkurencija ir solidarumas sukuria visumą ir papildo vienas kitą. Tokia tvarka užtikrina ryšį tarp liberaliosios ekonomikos ir socialinių poreikių, vadovaujantis solidarumo principu. Ji suteikia žmonėms galimybę gyventi savarankiškai ir patiems pasirūpinti savimi. Kartu ji geba sujungti individų jėgas visuomeniniam bendradarbiavimui. Ir pagaliau ji sukuria ekonomines sąlygas solidarumui, kurio pagrindu veikia valstybės socialinės apsaugos sistema. Taip realizuojamas socialinio teisingumo principas.
Socialinė rinkos ekonomika tai ir konkurencijos tvarka. Ji leidžia įmonėms laisvai veikti, skatina pasiekimus ir inovacijas, o tai užtikrina bendrą visuomenės gerovę. Valstybė, palaikydama šią tvarką ir gindama nuosavybę, kuria daugumai tinkamas ir skaidrias konkurencijos sąlygas, šalina rinkos trukdžius, užkerta kelią monopoliniams susitarimams.
TPP mano, kad socialinės rinkos ekonomikos pagrindas yra verslumas. Kad valstybė klestėtų, svarbiausia, jog vyrai ir moterys būtų pasirengę steigti įmones bei prisiimti riziką. Visuomenė turi naudos, kai daugėja įmonių, kai didėja jų produktyvumas, gaunamas pelnas ir sukuriamos arba palaikomos darbo vietos. Sveikas pelno siekis tarnauja tolesnei įmonių plėtrai, taip pat lėšomis užtikrina valstybės ir privatininkų visuomeninius įsipareigojimus.

2. Ūkio reorganizacija

TPP yra už tokią valstybės socialinę politiką, kurios prioritetas yra žmonių gerovė ir užimtumas. Būtina sąlyga – skaidrus ir racionalus ūkinės veiklos teisinis reguliavimas, jos priežiūros debiurokratizavimas. Verslo aplinka tampa patrauklesnė skatinant investicijas ir jų apsaugą. Mes pasisakome už Lietuvos, kaip verslui palankios šalies, įvaizdžio kūrimą siekdami užtikrinti, kad tas įvaizdis atitiktų tikrovę. Turi būti sukurta nuosekli ir teisinga valstybės tarnautojų, kitų pareigūnų darbo apmokėjimo, finansinio bei kitokio skatinimo sistema, užtikrinanti, kad atitinkamas pareigas siektų užimti tam tinkamiausi asmenys.
Organizuojant krašto ūkį, valstybės vaidmuo tampa vis sudėtingesnis. Pirmiausia valstybė turi saugoti, kad privati ūkinė iniciatyva nebūtų priešpastatyta bendrajai gerovei. Privati iniciatyva skiriama bendrosios gerovės tikslams nėra pasikėsinimas į asmens laisvę. Priešingai, privati iniciatyva turi būti pajungiama bendrajai gerovei, kad būtų apsaugota asmens laisvė. Svarbus valstybės vaidmuo derinant atskiras ūkio šakas, ypač finansus, pagal bendrąją krašto ūkio programą ir pagal pasaulinę ūkio ir finansinę raidą.
TPP sieks aiškios ir skaidrios mokesčių politikos. Mažiau uždirbantiems visuomenės nariams mokesčiai turi būti proporcingai mažesni, kad būtų skatinamas viduriniosios klasės augimas. Mokesčiais ir kitomis ekonominėmis priemonėmis mažinsime didėjančius pajamų skirtumus. Turi būti stiprinama kova su nelegalia ekonomika, mokesčių nemokėjimu, nelegaliu darbo užmokesčiu. Tai turi užtikrinti, kad pakankamai didelė BVP dalis būtų perskirstoma per valstybės biudžetą. Ne mažiau svarbus yra kompetentingas ir aktyvus antiinfliacinių priemonių vykdymas, valstybės institucijų finansinės drausmės užtikrinimas. Institucijų išlaidos turi būti optimizuotos pagal valstybės funkcijas, švaistūniškumas – išgyvendintas. Turi būti kuo atsakingiau elgiamasi su kiekvienu mokesčių mokėtojų litu. Sieksime, kad mūsų valstybė, atėjus tinkamam laikui, prisijungtų prie euro zonos.

3. Kaimo ir žemdirbystės ateitis

Kaimo žmonių gerovės pagrindas – darbo žemės ūkyje efektyvumas, naujovių įsisavinimas, alternatyvių verslų diegimas, racionalus ES paramos lėšų panaudojimas, konkurencingos produkcijos gamyba.
TPP mano, kad žemės ūkio ateitis turi būti siejama su jo daugiafunkcine ir verslininkiška plėtra, skatinant kaimo žmonių kūrybiškumą, inovatyvumą ir gerą vadybą. Lietuvos žemės ūkio veiklos įvairovė ir orientacija į rinką turi reikštis ne tik šalies viduje, bet ir tarptautinėje arenoje. TPP sieks, kad Lietuvos ūkininkų, perdirbėjų ir prekybininkų darbo taisyklės ES būtų toliau harmonizuojamos, o tarptautiniu mastu būtų derinami interesai saugojant aplinką, gamtą ir gyvūniją.
Kaimams ir miesteliams būtina vystymosi perspektyva, kad čia gyvenantiems žmonėms gerėtų gyvenimo sąlygos, darbas ir vaikų švietimas. TPP rūpinsis labiausiai nutolusių nuo centro regionų techninės ir socialinės infrastruktūros gerinimu.
TPP skatins ekologinės žemdirbystės bei kruopščiai ištirtų genų inžinerijos technologijų augalininkystėje plėtrą. Sieksime, kad ūkininkai ir miškininkai, suprasdami atsakomybę už žmogų, gyvūniją ir aplinką, palaikytų kultūrinį gamtovaizdžio ir kaimo aplinkos vystymą, sudarytų sąlygas poilsiui ir turizmui.

4. Darbas, nuosavybė ir uždarbis

Darbo esmė yra gerovės kūrimas ir socialinio teisingumo užtikrinimas. Tik dirbdamas žmogus gali realizuoti ryšį su visuomene. Socialinė rinkos ekonomika siekia visiško užimtumo, nes neperspektyvi ateitis gali apimti daug šeimų, sukeldama pavojų naujų kartų tęstinumui.
TPP sieks ne tik bendrojo ekonominio augimo, bet ir valstybės investicijų kreipimo į kvalifikuotesnį darbą ir mokslą. Sieksime, kad atsirastų naujų galimybių įsidarbinti senyvo amžiaus ir naujai perkvalifikuotiems žmonėms.

5. Energetinis saugumas

Energijos poreikis ir pasaulyje, ir Lietuvoje auga. Šalies aprūpinimas priklauso nuo importuojamų energijos šaltinių, apsirūpinimas jais yra svarbus politinis klausimas.
TPP mano, jog būtina sumažinti energijos įsigijimo riziką. Žaliavų apsirūpinimo ir jų tiekimo maršrutai privalo remtis tvirtesniu ir ilgalaikiu pagrindu. TPP sieks, kad  bendroji ES energetikos politika padėtų spręsti šią problemą. TPP taip pat sieks, kad ūkio subjektai kuo taupiau naudotų importuotų energijos šaltinių atsargas, plėstų atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat atominės, vėjo, saulės ir geoterminės energijos pritaikymą bei vystytų mažiau energijos šaltinių reikalaujančią gamybą ir energijos akumuliavimo technologijas. TPP sieks kuo greitesnio mūsų energetikos sistemų integravimo į Europos energetines sistemas. Skatinsime gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų renovaciją, siekdami taupyti šilumą.

6. Klimato kaita ir aplinkos apsauga

Globali klimato kaita tapo pavojinga žmonių veiklai bei būsimoms kartoms. Priešintis klimato kaitos įtakai kartu su kitomis valstybėmis yra svarbus uždavinys ir moralinis įsipareigojimas.
TPP sieks, kad Lietuva vykdytų pasaulinę Kioto protokolo programą ir įsipareigojimus ES dėl dujų išmetimo į aplinką. Energijos ekonomija, panaudojamos energijos efektyvumo didinimas, atsinaujinančios energijos panaudojimas yra tos priemonės, kuriomis Lietuva gali remtis saugodama aplinką. TPP pasisako už ilgalaikių strategijų, kurios padėtų  apsaugoti mūsų šalies vakarinę pakrantę nuo klimato atšilimo poveikio, rengimą. Kartu TPP skatins šalies miškingumo plėtrą, miškų želdinimą, valstybinių ir privačių miškų kompleksišką apsaugą.
Aplinkos apsauga – tai harmoningas, darnus krašto vystymas. Verslo, kuris kenkia mūsų gamtai, plėtra yra neįmanoma.
TPP sieks, kad būtų išsaugota kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė, valstybės nuosavybėje esantys pagrindiniai rekreaciniai ištekliai bei būtų užtikrintas laisvas lankymasis privačios nuosavybės miškuose ir prie vandens telkinių. TPP sieks, kad Baltijos jūra būtų apsaugota nuo vis didėjančio užterštumo bei avarijų grėsmės, kad būtų pagerinta vandens kokybė visuose šalies vidaus vandens telkiniuose ir kad būtų tinkamai laidojamos ir saugomos atominės elektrinės radioaktyvios kuro atliekos. TPP skatins visuomenės aplinkosaugos švietimą, sieks, kad būtų diegiamos naujausios technologijos, darančios mažiausią žalą gamtai ir aplinkai.

III. Valstybė, asmuo ir šeima

1. Šeima – Tautos ir Valstybės pagrindas

Šeima – bendruomenė, kur kiekvienas auga ir bręsta būti visuomenės nariu bei įgauna atsakomybę už save patį ir kitus. Šeimoje kiekvienas narys yra pasitinkamas su meile, supratimu ir pasitikėjimu bei kartu susiduria su tam tikrais reikalavimais ir atsakomybe.Tėvai ar globėjai yra aukščiausi savo vaikų ugdymo linkmės sprendėjai. Jie nustato auklėjimo kryptį ir jos laikymąsi, tačiau tai neturi peržengti visuomenės normų ir moralės ribų. Valstybė negali toleruoti smurto, agresijos, psichologinės prievartos šeimose. Kiekvienas į pasaulį ateinantis žmogus turi būti laukiamas, su meile vienodai priimtas, turi turėti teisę į laisvą gyvenimą ir gyvybę. Šeimoje vaikai ir jaunimas iki pilnametystės turi jausti nuolatinį tėvų, ar globėjų saugumą, įgauti ilgalaikes vertybes ir gerą gyvenimo pradžią.

TTP sieks, kad valstybė optimaliai saugotų ir globotų šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Įvairiomis pašalpomis ir lengvatomis mes sukursime patogias sąlygas vaikų auginimui ir rūpinimuisi jais. Teisiškai šeima susideda iš tėvo ir motinos bei jų biologinių ar socialiai esamų vaikų. Tačiau TPP griežtai kovos su vaikų, kurie neturi tradicinės šeimos, diskriminavimu. Sieksime, kad visi Lietuvos vaikai turėtų lygias ugdymo sąlygas. Nė vienam vaikui neturi būti apribojamos teisės bei laisvė gyventi visavertį gyvenimą visuomenėje. TPP sieks, kad šeimos, auginančios vaikus, būtų valstybės remiamos ir skatinamos. Sieksime, kad valstybė globotų gausias šeimas, o šeimos gausumas žmogui nebūtų ūkinė našta.
2. Jaunimas ir ori senatvė

Jaunimas

Jaunimas yra valstybės ateitis, jį būtina įtraukti į naujos skaidrios demokratijos kūrimą. Tačiau šiuo metu jaunimo nuomonei skiriamas per mažas dėmesys.

Todėl TPP sieks suteikti žodį visam jaunimui, net ir tam, kuris dar neturi pilietinių balsavimo teisių. Skirsime daugiau dėmesio jaunimo ugdymo, lavinimo programoms ir skatinsime užimtumą. Tuo tikslu prie partijos bus steigiami paauglių savęs ugdymo skyriai. Kartu stengsimės sukurti tvirtus ryšius tarp jaunų ir gyvenimo patirtį turinčių žmonių, nes tai prisidės prie geresnio vienas kito supratimo ir stipresnės bendruomenės bei demokratinės valstybės ugdymo.

Ori senatvė

Lietuva – šalis, kurios beveik trečdalis gyventojų yra pensinio amžiaus. Šių žmonių senatvė turi būti ori, jie turi jaustis visaverčiai valstybės nariai. Tinkamos pajamos ir teisingai nustatyta pajamų dalis turi būti garantuota senyvo amžiaus žmonėms pagal jų funkcionalumą ir gyvenimo situaciją. Jų dalyvavimas visuomeniniame gyvenime, susibūrimuose ir savanoriškame darbe turi būti valstybės skatinamas.

TPP sieks įtvirtinti nuostatą, kad senyvo amžiaus žmonės – svarbi visuomenės dalis, kurios sukaupta patirtis yra būtina demokratijos pilnatvei. Sieksime, kad politinis senyvo amžiaus žmonių reikalingumas būtų išreikštas ne vien rinkimų metu, bet ir nuolatos sprendžiant įvairius klausimus. Kiekvienas ilgą gyvenimą nugyvenęs ir savo darbais visuomenei pasitarnavęs asmuo turi teisę į pakankamai didelę pensiją. Tai neturi būti problema, o tolimesnė gražaus gyvenimo galimybė.

3. Sveikatos apsauga

Didelę įtaką žmogaus gyvenimo kokybei daro jo sveikata. Valstybė turi skatinti sveiką gyvenseną bei sudaryti sąlygas kiekvienam kreiptis ir nedelsiant gauti geriausias gydymo paslaugas.

Todėl TPP skatins sveiką gyvenseną, remdama vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimą, sportą, ligų prevencijos programas. TPP stengsis, kad kvalifikuota medicininė priežiūra būtų prieinama visuose Lietuvos regionuose.

Siekdama užtikrinti kvalifikuotą sveikatos apsaugą, TPP rūpinsis sveikatos apsaugos sistemoje dirbančiais žmonėmis. Skatinsime tinkamą medicinos darbuotojų paruošimą. Sieksime, kad medicinos darbuotojų atlyginimai atitiktų jų kvalifikaciją.
IV. Valstybė ir kultūra

1. Kultūra ir Demokratija

Demokratinėje valstybėje gyvendamas ir veikdamas žmogus gali laisvai reikšti savo įsitikinimus, pažiūras bei teorijas. Remdamasis mokslo pasiekimais, meno kūriniais, filosofiniu mąstymu, ugdymo įstaigomis, religinėmis ir pasaulėžiūrinėmis bendruomenėmis, žmogus gali tobulėti. Kūryba yra pats laisviausias iš visų žmogiškųjų veiksmų, todėl kultūra negali būti varžoma iš viršaus.

TPP sieks užtikrinti kultūros laisvę, skatins šalies ir pasaulio kultūros paveldo apsaugą, lietuviško meno plėtotę. Mes užtikrinsime, kad menas ir kultūra valstybės rėmimo programose taptų prioritetu. Skatinsime, kad Lietuvos kultūra ir jos pasiekimai būtų neatsiejama pasaulio ir Europos kultūros dalis. Per laisvą žmonių veikimą ir valstybės paramą kartu parodysime išpuoselėtą ir išsaugotą savo šalies tapatybę.
2. Kultūra ir Pasaulėžiūra (Religija)

Pasaulėžiūra nėra tik vidinis žmogaus įsitikinimas, nėra tik jo žodis, bet ir jo darbas bei gyvenimas. Demokratinėje valstybėje turime palaikyti laisvo žmogaus įsitikinimus ne tik mąstyti, bet ir pagal jo įsitikinimus gyventi. Krikščioniškas tikėjimas ir vertybės suformavo mūsų moralę ir nuostatas. Lietuvos Bažnyčios palaikymas yra labai svarbus daugeliui žmonių.

Remiame religijos ir tikėjimo laisvę kaip pagrindinį demokratijos principą. Giname laisvus žmogaus įsitikimus, jei jie nepažeidžia kitų asmenų laisvės.

3. Švietimas ir mokslas

Jaunimo švietimas ir išsilavinimas – svarbiausias mūsų valstybės uždavinys. Nuo to priklauso Lietuvos ateitis. Tačiau kol kas vis dar nepakankamas dėmesys skiriamas mokytojo ir dėstytojo darbo prestižo kėlimui, mokslo kokybei, patriotiniam ugdymui, informacinėms technologijoms.

Sieksime, kad kokybiškas išsilavinimas būtų prieinamas visiems vaikams, jaunuoliams nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ir gyvenamosios vietos. Sieksime mokymo programų pertvarkymo, skatinsime moksleivių kūrybiškumą, asmenybės ugdymą, neformalią veiklą. Plėtosime suaugusiųjų švietimą laikydamiesi mokymosi visą gyvenimą principo. Plėsime informacinių technologijų sklaidą ugdymo įstaigose, sieksime optimalaus saugumo mokyklose. Kovosime, kad  visų grandžių pedagogų atlyginimai atitiktų jų visuomeninės funkcijos svarbą.

Lietuvos aukštasis mokslas turi tapti kokybiškas ir konkurencingas. Aukštosios mokyklos turi naudotis realia autonomija, tačiau jų sistema turi būti optimizuota pagal visuomenės poreikius ir galimybes. Sukursime tokią aukštojo mokslo finansavimo sistemą, kad kiekvienas jaunuolis, siekiantis aukštojo išsilavinimo, nepatirtų nepriteklių.

4. Sportas

Sportas svarbus visiems visuomenės sluoksniams: vaikams, jaunimui ir suaugusiems žmonėms. Mūsų sportininkų pasiekimai garsina Lietuvos vardą ir telkia visuomenę.

Todėl sieksime sportui palankesnių įstatymų. Didelį dėmesį skirsime sporto infrastruktūros plėtrai. Sieksime, kad būtų teikiama parama profesionaliems bei jauniems ir perspektyviems sportininkams. Taip pat sieksime, kad būtų remiamas neįgaliųjų žmonių sportas, finansuojamas geras mūsų šalies sportininkų pasirengimas tiek vietiniame, tiek tarptautiniame lygmenyje.

V. Valstybė ir užsienio politika

1. Lietuviai Lietuvai visur ir visada

Dėl istorinių aplinkybių nemažai lietuvių jau daug metų gyvena išeivijoje. Pastaraisiais metais itin išaugus emigracijai, tokių žmonių dar padaugėjo. Suprasdama šios visuomenės dalies svarbą Lietuvai, TPP pasirengusi kaip įmanoma geriau jiems atstovauti.

Sieksime įteisinti dvigubą pilietybę visiems to norintiems etniniams išeivijos lietuviams ir jų palikuonims. Skatinsime tautinės sąmonės ir lietuvybės išlikimą išeivijoje, maksimaliai pagal išgales remdami mokyklas ir bendruomenes. Bendradarbiaudami su kitomis valstybėmis, sieksime sudaryti kuo palankesnes sąlygas lietuviams gyventi užsienyje. Sudarysime kuo palankesnes sąlygas lietuviams, norintiems atvykti gyventi į Lietuvą. Siekdami priimti geriausius sprendimus, visus šiuos darbus dirbsime išvien su išeivių bendruomenėmis.

2. Aktyvi Lietuva Europos Sąjungoje ir NATO

Dalyvavimas Europos Sąjungos ir NATO veikloje stiprina mūsų šalies ekonominę gerovę ir nacionalinį saugumą. TPP aktyviai sieks maksimalaus nacionalinių interesų gynimo, kurį gali atnešti narystė aljansuose.

TPP kartu su partneriais Europos Sąjungoje sieks šalių narių “kalbėjimo vienu balsu”, ypač energetikos klausimais. Toliau palaikysime aktyvų dalyvavimą taikos palaikymo misijose ir vykdysime kitus įsipareigojimus NATO. Skirsime didesnį dėmesį terorizmo ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijai.
3. Lietuva – svarbi tarptautinių procesų dalyvė

Šiuolaikiniame pasaulyje Lietuva turi būti svarbi globalių procesų dalyvė, kurios pozicija vertinama kaip svari ir dvišaliuose santykiuose, ir platesniame kontekste.

Sieksime tapti valstybe, kuri turi ką pasakyti pasauliui. Užsienio politiką kreipsime taip, kad Lietuva galėtų aktyviai formuoti tarptautinę erdvę, nepamiršdama gerų santykių su kaimynais ir gerbdama savo interesus. Sieksime, kad Lietuva taptų mūsų geopolitinio regiono lydere.